Laser Mona Lisa Touch, czyli nieinwazyjna ginekologia estetyczna / Mona Lisa Touch laser – non-invasive vaginoplasty

Mona Lisa Touch to innowacyjny laser stworzony z myślą o kobietach. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie i przywrócenie piękna oraz komfortu intymnych okolic kobiety. Laser Mona Lisa Touch rekomendowany jest m.in. przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu oraz do rewitalizacji i obkurczania miejsc intymnych. 

The English version below.

Problemy związane z życiem intymnym mogą skutecznie odbierać radość życia i utrudniać kobietom codzienne funkcjonowanie. Jeszcze jakiś czas temu, aby skutecznie się ich pozbyć, konieczne było wykonanie inwazyjnego zabiegu. Dziś, dzięki rozwojowi medycyny i technologii, rozwiązanie jest znacznie prostsze, bardziej dostępne, a co ważne bezpieczne, nieinwazyjne i dające bardzo dobre rezultaty.

Mowa o zabiegach wykonywanych przy użyciu lasera frakcyjnego Mona Lisa Touch. Służy on do regeneracji i odmłodzenia miejsc intymnych, poprawia elastyczność ścianek pochwy, przywraca jej naturalne pH oraz zapewnia lepsze napięcie i nawilżenie. Pod wpływem wysokiej temperatury lasera tworzą się nowe włókna kolagenowe pobudzając pochwę do samoregeneracji. 

Laser Mona Lisa Touch daje także świetne rezultaty w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu. To przypadłość, która dotyka ok. 10 – 15% każdego społeczeństwa. I choć na wysiłkowe nietrzymanie moczu narażeni są wszyscy, bez względu na wiek i płeć, w większości dotyczy ono kobiet. Problem wysiłkowego nietrzymania moczu wynika m.in. z osłabienia mięśni dna miednicy oraz rozciągnięcia pochwy, w wyniku którego dochodzi do zmiany kąta nachylenia cewki moczowej. Dzięki terapii laserowej wzmocnieniu ulega przednia ściana pochwy, a dolegliwości związane z wysiłkowym nietrzymaniem moczu ustępują.

Laser Mona Lisa Touch – na czym polega zabieg?

Zabieg polega na fototermicznym, nieablacyjnym obkurczeniu pochwy. Światło lasera wzmacnia ścianę pochwy, powięź wewnątrzmiedniczną oraz obszar ujścia cewki moczowej. Pod wpływem wysokiej temperatury lasera tworzą się nowe włókna kolagenowe pobudzając pochwę do samoregeneracji.

Tuż przed zabiegiem pochwa zostaje wymyta i zdezynfekowana. Następnie delikatnie wprowadzany jest wziernik laserowy. Umożliwia on dokładne naświetlanie przedniej ściany pochwy.

Laser rewitalizuje śluzówkę pochwy na głębokości do 2,5 mm. Pod wpływem wytwarzanej przez laser Mona Lisa Touch temperatury następuje obkurczanie kolagenu w tkance, co powoduje obkurczanie błony śluzowej pochwy oraz dodatkowo stymuluje ją do produkcji nowego kolagenu. W efekcie pochwa staje się młodsza, zrewitalizowana, bardziej napięta, obkurczona i elastyczna.  

Dodatkowo światło lasera wzmacnia ścianę pochwy, powięź wewnątrzmiedniczną oraz obszar ujścia cewki moczowej. Efektem jest stymulacja włókien kolagenowych śluzówki pochwy, obkurczenia tkanki, a tym samym zmniejszenie kąta nachylenia cewki moczowej i przywrócenie jej prawidłowego funkcjonowania. Dzięki serii zabiegów laserem Mona Lisa Touch zniwelowany zostaje problem wysiłkowego nietrzymania moczu. 

Laser Mona Lisa Touch – wskazania do zabiegu: 

 • spadek napięcia i wiotkość ścianek pochwy, m.in. po porodach naturalnych, w wyniku naturalnego starzenia się i w okresie menopauzy
 • swędzenie, suchość, ból podczas stosunku
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu
 • plastyka warg sromowych mniejszych i większych (asymetria)
 • rewitalizacja zewnętrznych narządów
 • niwelowanie blizn poporodowych
 • wybielanie warg sromowych i odbytu

Laser Mona Lisa Touch – efekty zabiegu:

 • zwężenie pochwy i rewitalizacja okolic intymnych
 • przywrócenie naturalnego pH pochwy
 • zwiększenie elastyczności ścianek pochwy, lepsze ich napięcie oraz nawilżenie
 • ustąpienie dolegliwości związanych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
 • pobudzenie wytwarzania śluzu, który chroni pochwę przed infekcjami i jednocześnie nawilża ją podczas współżycia
 • zwiększona stymulacja wytwarzania kolagenu i glikogenu
 • zapewniona lepsza jakość życia codziennego oraz seksualnego
 • polepszona estetyka narządów rodnych

Na koniec warto jeszcze dodać, że zabieg laserem Mona Lisa Touch jest:

✔️ bezinwazyjny 

✔️ niebolesny

✔️ krótki

✔️ nie wymaga rekonwalescencji

——————————

Mona Lisa Touch is an innovative laser created for women. Its main task is to ensure and restore the beauty and comfort of the intimate places of a woman. Mona Lisa Touch laser is recommended, among others, for urinary stress incontinence, revitalization and shrinking of intimate places.

Problems related to intimate life can effectively take away the joy of life and make everyday life difficult for women. Some time ago, in order to effectively get rid of them, it was necessary to perform an invasive treatment. Today, thanks to the development of medicine and technology, the solution is much simpler, more accessible, and what is important, safe, non-invasive and giving very good results.

We are talking about treatments performed with Mona Lisa Touch fractional laser. It is used to regenerate and rejuvenate intimate places, improves the elasticity of vaginal walls, restores its natural pH and provides better tension and hydration. Under the influence of high laser temperature new collagen fibers are created, stimulating vagina to self-healing.

The Mona Lisa Touch laser also gives excellent results in urinary stress incontinence. This is an affliction that affects around 10 – 15% of every population. Although urinary stress incontinence is a condition that affects everyone, regardless of age and gender, it affects women in the majority of cases. The problem of urinary stress incontinence is caused by weakening of pelvic floor muscles and stretching of the vagina, which results in changing the angle of urethral inclination. Laser therapy strengthens the anterior vaginal wall and the symptoms of urinary stress incontinence disappear.

Mona Lisa Touch laser – what is the treatment based on?

The treatment consists in a photothermal, non-ablative vaginal shrinkage. Laser light strengthens the vaginal wall, endopelvic fascia and the area of the urethral meatus. Under the influence of high laser temperature new collagen fibers are formed stimulating the vagina to self-healing.

Just before the procedure, the vagina is washed and disinfected. Then the laser speculum is gently inserted. It enables precise illumination of the front vaginal wall.

Laser revitalizes vaginal mucosa at a depth of up to 2.5 mm. Under the influence of the temperature generated by the Mona Lisa Touch laser, collagen shrinks in the tissue, which causes shrinking of the vaginal mucosa and additionally stimulates it to produce new collagen. As a result, the vagina becomes younger, revitalized, more tense, shrunken and elastic.

Additionally, laser light strengthens the vaginal wall, endopelvic fascia and the area of the urethral meatus. The effect is to stimulate the collagen fibers of the vaginal mucosa, shrinkage of the tissue, and thus reduce the angle of inclination of the urethra and restore its proper functioning. Thanks to a series of Mona Lisa Touch laser treatments, the problem of urinary stress incontinence is eliminated.

Mona Lisa Touch laser – indications for treatment:

 • decrease in tension and flaccidity of the vaginal walls, inter alia after natural birth, as a result of natural ageing and during the menopause
 • itching, dryness, pain during intercourse
 • urinary stress incontinence
 • plasticity of smaller and larger vulvar labias (asymmetry)
 • revitalisation of external organs
 • elimination of postnatal scars
 • labial and rectal bleaching

Mona Lisa Touch laser – effects of the treatment:

 • vaginal stenosis and revitalization of intimate areas
 • restoring the natural vaginal pH
 • increase the flexibility of vaginal walls, improve their tension and hydration
 • relieve urinary stress incontinence ailments
 • stimulation of mucus production, which protects the vagina against infections and at the same time moisturizes it during intercourse
 • increased stimulation of collagen and glycogen production
 • better quality of everyday and sexual life is ensured
 • improved aesthetics of the reproductive organs

Finally, it is worth mentioning, that the Mona Lisa Touch laser treatment is:

✔️non-invasive

✔️indolent

✔️short

✔️doesn’t require convalescence

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*