Rewitalizacja pochwy po porodzie / Vaginal revitalisation after childbirth

Jakiś czas temu rozmawiałam z jedną z moich Pacjentek na temat presji społecznej, jakiej podlegają młode mamy. Oczekiwania, które są im stawiane, mogą przyprawić o zawrót głowy. Według niektórych głosów najlepiej, gdyby 2 tygodnie po porodzie kobieta miała już „dawną” figurę i wróciła do wszystkich swoich aktywności zawodowych oraz życiowych, w tym seksualnych. Oczywiście „przy okazji” wychowując dziecko według najnowszych standardów. 

The English version below.

Największa presja dotyczy wyglądu. Nie tylko błyskawicznej utraty kilogramów, ale także powrotu do idealnej formy w miejscach intymnych. Często powtarzam, że ciąża i poród to cudowne doświadczenie, ale pozostawia na ciele i w ciele kobiety pewne ślady. Należą do nich m.in. problemy z odpowiednim nawilżeniem pochwy, wyczuwalne rozciągnięcie tkanek miękkich w miejscach intymnych, zmiana koloru warg sromowych (z jasno różowych na ciemniejsze, sine), rozciągnięcie i nieestetyczne zwisanie warg sromowych mniejszych czy wreszcie niekontrolowane popuszczanie moczu (wysiłkowe nietrzymanie moczu).

Młode (i nieco starsze) mamy, które przychodzą do mnie do gabinetu początkowo niemal w ogóle o tych dolegliwościach nie mówią. Dlaczego? Ponieważ się wstydzą albo nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Nawet jeśli są świadome, że okolice intymne także się starzeją i zmieniają pod wpływem ciąży i porodu, często myślą: „Przecież niedawno skończyłam 30 lat, urodziłam dopiero jedno dziecko, to za wcześnie, by coś się ze mną działo”. Albo „Rodziłam przez cesarskie cięcie, te problemy nie powinny mnie dotyczyć”. Niestety często jednak dotyczą. Pamiętajmy, że przez 9 miesięcy „dodatkowy” ciężar w postaci dziecka naciskał na dół macicy. 

Co robić, jeśli jesteś młodą mamą?

  • 1. Nie wstydź się, nie myśl źle o swoim ciele i o sobie. Pamiętaj, że nie tylko Ty masz takie problemy/dolegliwości.
  • 2. Nieważne co mówią i czego oczekują inni. Ważne jest, jak Ty czujesz się ze sobą. 
  • 3. Zapytaj o możliwości, jakie daje ginekologia estetyczna. Jej rozwój w ostatnich latach jest naprawdę olbrzymi, co pozwala kobietom na wybór najlepszej dla nich metody bezoperacyjnej korekty i rewitalizacji miejsc intymnych po porodzie.

Rewitalizacja pochwy po porodzie – jakie zabiegi?

Zespół rozluźnienia pochwy, czyli dolegliwość, która dotyka kobiety po porodach, zwłaszcza wielokrotnych, to rzecz, której absolutnie nie należy się wstydzić. Dla wielu osób tak zwana „luźna pochwa” jest poważnym problemem w kontaktach intymnych, skutkującym spadkiem lub całkowitą utratą satysfakcji seksualnej.

Do niedawna problem luźnej pochwy rozwiązać można było jedynie poprzez operację. Dziś napięcie tkanek pochwy można poprawić za pomocą zabiegu laserowego oraz ultradźwięków. Nie ma wtedy konieczności hospitalizacji, nie ma ryzyka powikłań i wydłużonego okresu rekonwalescencji.

Rewitalizacja pochwy po porodzie – laser Mona Lisa Touch

Laser Mona Lisa Touch to nowoczesny i bezpieczny laser frakcyjny, który rewitalizuje śluzówkę pochwy na głębokości do 2,5 mm. Pod wpływem wytwarzanej przez laser temperatury następuje obkurczanie kolagenu w tkance, co powoduje obkurczanie błony śluzowej pochwy oraz dodatkowo stymuluje ją do produkcji nowego kolagenu. W efekcie pochwa staje się zrewitalizowana, obkurczona, ciaśniejsza, bardziej napięta i elastyczna. Ustępują także dolegliwości związane z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. 

Rewitalizacja pochwy po porodzie – ultradźwięki HIFU

HIFU to zabieg polegający na skierowaniu na miejsce zabiegowe skoncentrowanej wiązki ultradźwięków o wysokiej intensywności. Działa selektywnie w zakresie od 1,5 do 4,5 mm grubości ściany pochwy. Technika HIFU jest idealna do odtworzenia, nawilżenia śluzówki pochwy i obkurczenia jej płytszych tkanek. Już po pierwszym zastosowaniu zabieg HIFU powoduje zwężenie pochwy i zmniejszenie objawów wysiłkowego nietrzymania moczu.

Rewitalizacja pochwy po porodzie – podsumowanie

Oba zabiegi, zarówno laser Mona Lisa Touch, jak i ultradźwięki HIFU trwają ok. 20-40 minut i nie wymagają hospitalizacji. Są nieinwazyjne, nie wymagają znieczulenia, są bezbolesne i bezkrwawe, a okres pozabiegowej rekonwalescencji nie wpływa na komfort życia.

Który zabieg do rewitalizacji pochwy po porodzie jest lepszy: laser Mona Lisa Touch czy ultradźwięki HIFU? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Oba zabiegi należą do bardzo nowoczesnych i dają bardzo dobre efekty (zwłaszcza przy serii zabiegów). Ultradźwięki HIFU działają głębiej na tkanki, ale nie oznacza to, że zabieg laserem daje gorsze rezultaty. Na pewno dobry ginekolog po zbadaniu Pacjentki i przeprowadzeniu z nią pogłębionego wywiadu lekarskiego, zaproponuje optymalne dla niej rozwiązanie.


Some time ago I talked to one of my female patients about the social pressure on young mothers. The expectations that are placed on them can make you dizzy. According to some voices, it would be best if, two weeks after childbirth, a woman had her „old” figure and returned to all her professional and life activities, including her sexual activities. Of course, „by the way” raising a child according to the latest standards.

The biggest pressure is on the appearance. Not only the pressure to lose weight in a flash, but also to return to perfect form in intimate places. I often repeat that pregnancy and childbirth is a wonderful experience, but it leaves some traces on a woman’s body and in the body. These include problems with proper vaginal hydration, noticeable stretching of soft tissues in intimate areas, change in the color of labia (from light pink to darker, blue), stretching and unsightly sagging of labia, and finally uncontrolled urination (urinary stress incontinence).

Young (and slightly older) mothers, who come to my office almost don’t talk at first about these ailments at all. Why? Because they are ashamed or don’t know what happens to them. Even if they are aware that intimate places also age and change under the influence of pregnancy and childbirth, they often think: „I’m recently 30, I only had one child, it’s too early for something to happen to me. Or „I gave birth by caesarean section, these problems shouldn’t concern me”. Unfortunately, they often do. Remember that for 9 months the „extra” weight in the form of a baby was pushing down the uterus.

What if you are a young mother?

  • 1. Don’t be ashamed, don’t think badly about your body and yourself. Remember that you are not the only one with such problems.
  • 2. It doesn’t matter what they say or what others expect. It is important how you feel about yourself.
  • 3. Ask about the possibilities offered by vaginoplasty. Its development in recent years is really huge, which allows women to choose the best method of non-operative correction and revitalization of intimate places after childbirth.

Vaginal revitalization after birth – what treatments?

Vaginal relaxation syndrome, an ailment that affects a woman after giving birth, especially after multiple births, is something that should not be ashamed of at all. For many people, the so-called „loose vagina” is a serious problem in intimate contact, resulting in a decrease or total loss of sexual satisfaction.

Until recently, the problem of ”loose vagina” could only be solved by surgery. Today, the tension of vaginal tissues can be improved by laser and ultrasound treatment. There is no need for hospitalization, there is no risk of complications and prolonged convalescence.

Vaginal revitalization after childbirth – Mona Lisa Touch laser

Mona Lisa Touch laser is a modern and safe fractional laser, that revitalizes the vaginal mucosa at a depth of up to 2.5 mm. Under the influence of the temperature generated by the laser, collagen shrinks in the tissue, which causes shrinking of the vaginal mucosa and additionally stimulates it to produce new collagen. As a result, the vagina becomes revitalized, shrunken, tighter, more tense and elastic. Problems related to urinary stress incontinence also disappear.

Vaginal revitalization after birth – HIFU ultrasounds

HIFU is a treatment consisting in directing a concentrated beam of high intensity ultrasound to the treatment place. It works selectively in the range of 1.5 to 4.5 mm vaginal wall thickness. HIFU technique is ideal for reconstructing, moisturizing vaginal mucosa and shrinking its shallower tissues. Already after the first application the HIFU treatment causes vaginal stenosis and reduction of symptoms of urinary stress incontinence.

Vaginal revitalisation after childbirth – summary

Both treatments, both Mona Lisa Touch laser and HIFU ultrasound, last about 20-40 minutes and don’t require hospitalization. They are non-invasive, don’t require anesthesia, are painless and bloodless, and the period of post-surgical convalescence doesn’t affect the comfort of life.

Which treatment is better for vaginal revitalization after birth: Mona Lisa Touch laser or HIFU ultrasound? There is no clear answer here. Both treatments are very modern and give very good results (especially in a series of treatments). HIFU ultrasounds have a deeper effect on tissues, but it doesn’t mean that laser treatment gives worse results. Certainly, a good gynaecologist, after examining the female patient and conducting an in-depth medical interview with her, will propose an optimal solution for her.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*