Suchość pochwy – przyczyny i leczenie / Vaginal dryness – causes and treatment

Problem suchości pochwy dotyczy nawet jednej na trzy kobiety, czyli jest bardzo powszechny. Tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego kobiety tak rzadko o nim mówią, nawet w gabinecie ginekologa. Tymczasem suchość pochwy to dolegliwość, z którą można skutecznie walczyć. 

The English version below.

Z sondażu przeprowadzonego kilka lat temu przez Instytut GfK Polonia wynika, że niemal jedna czwarta kobiet w wieku 30-60 lat odczuwa dolegliwości związane z suchością pochwy*. A wśród pań w okresie menopauzy problem ten dotyczy już blisko jednej na trzy kobiety. 

Z badania wynika też, że kobiety o suchości pochwy nie mówią, choć aż 76 proc. z nich przyznało, że w momencie pojawienia się problemu przede wszystkim chciałoby porozmawiać z ginekologiem. Z własnego doświadczenia wiem jednak, że ten temat „sam z siebie” w gabinetach ginekologicznych raczej się nie pojawia. Dopiero kiedy zaczynam pytać, pacjentki przyznają w końcu, że tak, mają z tym problem.

Suchość pochwy – jakie są przyczyny?

Za odpowiednie nawilżenie kobiecych narządów rodnych odpowiadają estrogeny, czyli kobiece hormony płciowe. Ich poziom wpływa na stan błony śluzowej – im jest niższy, tym nasz organizm produkuje mniej niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania śluzu. 

W ciągu naszego życia poziom estrogenów się zmienia. Wpływ na niego mają m.in. wiek, cykl menstruacyjny, ciąża, laktacja i menopauza. Suchość pochwy może mieć także inne źródło – przyjmowane leki. Na stan nawilżenia mają wpływ zarówno leki antykoncepcyjne i antybiotyki, jak i leki na alergię czy nietrzymanie moczu. Czasem przyczynami staje się stresujący tryb życia, zła dieta i zbyt częste kąpiele w chlorowanej wodzie. Również w czasie cyklu miesięcznego stopień nawilżenia pochwy zależy od momentu, w którym obecnie się znajdujemy – przed samym okresem suchość pochwy jest większa, ale jest także czymś naturalnym.

Nie zawsze jednak problem „sam przechodzi”. Zdarza się, że suchość pochwy utrudnia normalne funkcjonowanie, staje się stanem dokuczliwym, a wręcz bolesnym. Sprzyja częstemu pojawianiu się infekcji oraz skutecznie odbiera przyjemność z życia seksualnego. 

Suchość pochwy staje się jeszcze bardziej „kłopotliwa” w czasie menopauzy, w występującym przed nią okresie premenopauzalnym (może to trwać nawet kilka lat) oraz po menopauzie, a to przecież jedna trzecia życia kobiety! Utrata estrogenów powoduje stopniowe zmniejszanie grubości wyściełającego pochwę nabłonka i ograniczenie pałeczek kwasu mlekowego, co prowadzi do większej wrażliwości na uszkodzenia. W tym przypadku konieczna jest konsultacja ginekologiczna i wybranie ścieżki leczenia. 

Suchość pochwy – jak ją leczyć?

Pierwsza, najważniejsza kwestia: pamiętajcie, że z suchością pochwy wcale nie musicie żyć i godzić się na niedogodności i konsekwencje, jakie ze sobą niesie. Zarówno te przeszkadzające w życiu codziennym (pieczenie, swędzenie, infekcje, otarcia), jak i podczas sytuacji intymnych (ból, dyskomfort, wstyd).

Jeśli rozpoznacie u siebie objawy suchości pochwy, zawsze powinnyście porozmawiać z ginekologiem. On po krótkim wywiadzie i badaniu będzie mógł określić, czy problem jest przejściowy, spowodowany naturalnymi zmianami czy też właściwa wilgotność już nie wróci i wtedy zasugeruje najlepsze leczenie. 

Najskuteczniejsza i dająca długotrwałe efekty w przypadku suchości pochwy jest terapia laserem frakcyjnym Mona Lisa Touch. Laser Mona Lisa obkurcza pochwę, rewitalizuje ją, zwiększa elastyczność ścianek pochwy oraz poziom nawilżenia pochwy. Przywraca także jej naturalne pH. Co ważne, efekt jest długotrwały, a zabieg bezbolesny. Dzięki działaniu lasera błona śluzowa pochwy staje się bardziej elastyczna i napięta poprzez zwiększenie produkcji włókien kolagenowych. W efekcie pochwa staje się nawilżona, bardziej napięta i zrewitalizowana. Problem suchości znika. 

W przypadku suchości pochwy kluczowe jest pobudzenie wytwarzania śluzu, który chroni pochwę przed infekcjami i jednocześnie nawilża ją podczas współżycia. Zabieg laserem CO2 Mona Lisa Touch daje kobietom zmagającym się z suchością pochwy pewność, że w bezpieczny i nieinwazyjny sposób, rozwiążą swój problem, dzięki czemu będą mogły cieszyć się nie tylko dobrym samopoczuciem, ale także znacznie zwiększoną  przyjemnością płynącą z seksu. 

*Badania Instytutu GfK Polonia przeprowadzono w styczniu i w lutym 2015 r. na reprezentatywnej grupie 594 kobiet w wieku 30-60 lat


The problem of vaginal dryness affects even one in three women, it means: it is very common. It is all the more difficult to understand why women talk about it so rarely, even in a gynaecology room. However, vaginal dryness is an ailment, that can be effectively combated.

A survey conducted several years ago by GfK Polonia Institute shows, that almost a quarter of women aged 30-60 suffer from vaginal dryness, and among women in the menopause this problem affects almost one in three women*.

The study also shows, that women don’t speak about vaginal dryness, although 76 percent of them admitted, that at the time of the problem, they would primarily have talked to a gynaecologist. However, from my own experience I know, that this topic doesn’t appear „by itself” in gynaecological room. Only when I start asking questions, patients finally admit that they have a real problem with it.

Vaginal dryness – what are the causes?

Estrogens, i.e. female sex hormones, are responsible for proper hydration of female reproductive organs. Their level affects the condition of the mucous membrane – the lower it is, the less mucus produces our body. This is necessary for the proper functioning of the mucus.

During life estrogen levels change. It is influenced by age, menstrual cycle, pregnancy, lactation and menopause. Vaginal dryness may also have another source – medication. Moisture is influenced by both contraceptives and antibiotics, as well as drugs for allergy or urinary incontinence. Sometimes the causes are a stressful lifestyle, poor diet and too frequent baths in chlorinated water. Also during the monthly cycle, the degree of vaginal hydration depends on the moment in which we are now – before the period itself, vaginal dryness is greater, but it is also something natural.

However, the problem doesn’t always pass by itself.  It happens that vaginal dryness hinders normal functioning, becomes annoying or even painful condition. It supports frequent occurrence of infections and takes away pleasure from sex.

Vaginal dryness becomes even more uncomfortable during menopause, in the premenopausal period before it (it can last even a few years) and after menopause, which is one third of a woman’s life! Loss of estrogens causes a gradual decrease in the thickness of the vaginal epithelium and reduction of lactic acid sticks, which leads to greater sensitivity to damage. In this case it is necessary to consult a gynaecologist and choose the path of treatment.

Vaginal dryness – how to treat it?

First and foremost, remember that you don’t have to live with vaginal dryness and accept all the inconveniences and consequences. Both those disturbing in everyday life (sting, itching, infections, abrasions) and during intimate situations (pain, discomfort, shame).

If you notice any signs of vaginal dryness in your vagina, you should always talk to your gynaecologist. After a short interview and examination, he or she will be able to determine

whether the problem is temporary, caused by natural changes, or whether the correct humidity will not return and then he will suggest the best treatment.

The most effective and long-lasting treatment in case of vaginal dryness is fractional laser therapy with Mona Lisa Touch. Mona Lisa laser shrinks the vagina, revitalizes it, increases the elasticity of vaginal walls and increases the level of vaginal hydration. It also restores its natural pH. What is important, the effect is long-lasting and the treatment painless. Thanks to the laser, the vaginal mucous membrane becomes more elastic and tense by increasing the production of collagen fibres. As a result, the vagina becomes moisturized, more tense and revitalized. The problem of dryness disappears.

In the case of vaginal dryness it is essential to stimulate the production of mucus, which protects the vagina against infections and at the same time moisturizes it during intercourse. Treatment with Mona Lisa Touch CO2 laser gives women struggling with vaginal dryness a kind confidence that in a safe and non-invasive way, they will solve their problem, so they can enjoy not only well-being, but also significantly increased pleasure from sex.

*The research of GfK Polonia Institute was conducted in January and February 2015 on a representative group of 594 women aged 30-60 years.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*