Ginekologia estetyczna – zabiegi, które poprawią życie seksualne kobiety / Vaginoplasty – treatments that will improve a woman’s sexual life

Czy udane życie seksualne jest ważne? Oczywiście! Seks zapewnia poczucie bliskości oraz pomaga w utrzymaniu głębokiej więzi z partnerem. Dzięki niemu mamy więcej energii, lepiej śpimy, wzmacniamy swoją odporność i jesteśmy po prostu szczęśliwsze. Co jednak w sytuacji, gdy nie odczuwamy satysfakcji z życia seksualnego, mamy osłabione libido, stosunki sprawiają nam ból, a brak orgazmu doprowadza do frustracji? Z pomocą przychodzi ginekologia estetyczna. 

The English version below.

Współczesne kobiety, coraz bardziej świadome swoich potrzeb, chcą czerpać jak największą przyjemność z seksu oraz czuć się piękne pod każdym względem. Decyzja o sięgnięciu po zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i ginekologii estetycznej to dla nich często kwestia nie tylko względów estetycznych, ale także zdrowia, lepszego samopoczucia, samoakceptacji, poprawy własnego komfortu i jakości życia intymnego. 

Jeszcze w latach 90., gdy nie znaliśmy pojęcia ginekologii estetycznej, kobiety mające problemy intymne nie miały dokąd zwrócić się o pomoc. A jeśli już ta pomoc była, oznaczała zwykle bolesne, inwazyjne zabiegi. Na szczęście rozwój technologii i medycyny pozwala obecnie pozbyć się wielu problemów i niedogodności natury intymnej dzięki nieinwazyjnym zabiegom z zakresu ginekologii estetycznej. 

W jaki sposób ginekologia estetyczna może poprawić życie seksualne? 

Pomimo większej otwartości oraz świadomości kobiet, dla wielu z nich ginekologia estetyczna to wciąż temat wstydliwy czy wręcz tabu. Problemy z funkcjonowaniem oraz wyglądem narządów intymnych są powodem do zmartwień i pogłębiających się kompleksów wielu pań. Luźna pochwa, przerośnięte wargi sromowe, wysiłkowe nietrzymanie moczu, zrosty po nacięciu krocza to powszechne problemy, które skutecznie utrudniają codzienne funkcjonowanie, samoakceptację i prowadzenie satysfakcjonującego życia seksualnego. Jednak dzięki ginekologii estetycznej możesz się pozbyć każdego z wymienionych problemów.

Rewitalizacja okolic intymnych – laser i ultradźwięki 

Miejsca intymne, tak jak całe nasze ciało, są codziennie poddawane procesom starzenia się. Związane jest to ze spadkiem produkcji kolagenu oraz estrogenu. Dochodzi do utraty elastyczności w obrębie błony śluzowej, a także spadku nawilżenia. Pojawiają się suchość pochwy, swędzenie czy pieczenie okolic intymnych. Przy takich dolegliwościach ginekologia estetyczna może zaproponować laser frakcyjny Mona Lisa Touch. Zabieg ten jest polecany m.in. kobietom w okresie menopauzy, kobietom po porodach oraz kobietom zmagającym się ze zbyt luźną i suchą pochwą. Ma on na celu regenerację, obkurczenie i odmłodzenie pochwy. Ponadto poprawia elastyczność ścianek pochwy, zapewnia lepsze jej napięcie i nawilżenie, likwiduje także problem wysiłkowego nietrzymania moczu. 

Zabieg Mona Lisa Touch daje bardzo dobre efekty, jest bezpieczny, nieinwazyjny, niebolesny, nie wymaga okresu rekonwalescencji i trwa zazwyczaj 15 – 20 minut. Wiązka lasera Mona Lisa Touch wytwarza wysoką temperaturę, która sprawia, że włókna kolagenowe obkurczają się równocześnie pobudzając pochwę do samoregeneracji. 

Efekty zabiegu laserem Mona Lisa:

 • przywraca właściwe pH pochwy
 • obkurcza pochwę i regeneruje ją
 • poprawia elastyczność ścianek pochwy
 • zwiększa poziom nawilżenia i napięcia ścian pochwy
 • poprawia jakość życia seksualnego dzięki redukcji suchości pochwy 
 • zatrzymuje dolegliwości związane z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Ultradźwięki HIFU

Jeśli cierpisz na wysiłkowe nietrzymanie moczu, zbyt luźną pochwę, masz za sobą poród lub kilka porodów i nie odczuwasz satysfakcji z seksu, ultradźwięki HIFU mogą być rozwiązaniem Twoich problemów. Zabieg HIFU (z angielskiego high-intensity focused ultrasound) polega na skierowaniu w miejsce zabiegowe skoncentrowanej wiązki ultradźwięków o wysokiej intensywności. Działają one na tkankę łączną i mięśniową regenerując ją i pobudzając do większej aktywności. Dzięki temu pochwa ulega obkurczeniu i odmłodzeniu, regenerują się także tkanki okołocewkowe, dzięki czemu dochodzi do zniwelowania problemu nietrzymania moczu. Na efekty nie trzeba długo czekać, są widoczne już po pierwszym zabiegu. 

Zabieg ultradźwiękami HIFU jest:

 • całkowicie bezpieczny
 • bezbolesny
 • nieinwazyjny
 • nie uszkadza śluzówki pochwy
 • nie powoduje krwawienia
 • nie wymaga znieczulenia
 • trwa około 20 minut

Powiększanie punktu G kwasem hialuronowym

Punkt G to miejsce kobiecej rozkoszy. Jest wyczuwalny jako niewielkie zgrubienie na przedniej ściance pochwy, a jego stymulacja doprowadza kobiety do orgazmu. Czasem ze względów fizjologicznych punkt G jest mniejszy, niedający się odszukać. Wówczas kobieta może nie osiągać satysfakcji seksualnej, co z kolei prowadzi do frustracji, wycofania, obniżenia nastroju, gorszego samopoczucia. Augmentacja, czyli powiększenie punktu G ma na celu uwydatnienie oraz ujędrnienie punktu G poprzez podanie preparatu przygotowanego na bazie kwasu hialuronowego. Dzięki temu zabiegowi jedno z najbardziej czułych miejsc kobiecego ciała zwiększa się, a jego znalezienie i brak orgazmu przestają stanowić problem. 

Powiększenie punktu G – efekty zabiegu:

 • wyeksponowanie i ujędrnienie punktu G
 • zwiększenie doznań seksualnych 
 • łatwość w osiąganiu orgazmu pochwowego

——————————

Is a successful sex life important? Of course! Sex provides a sense of closeness and helps to maintain a deep bond with your partner. Thanks to it we have more energy, sleep better, strengthen our immune system and are simply happier. But what if you don’t feel satisfied with your sex life, have a weakened libido, have painful intercourses, and lack of orgasm leads to frustration? Vaginoplasty comes to help.

Today’s women, more and more aware of their needs, want to enjoy sex as much as possible and feel beautiful in every respect. The decision about treatments in the field of aesthetic medicine and vaginoplasty is for them often a matter of not only aesthetic considerations, but also health, better mood, self-acceptance, improving their own comfort and quality of intimate life.

In the 1990s, when we didn’t know the concept of vaginoplasty, women with intimate problems had no help. And if there was any help, it usually meant painful, invasive procedures. Fortunately, the development of technology and medicine now allows to get rid of many problems and inconveniences of intimate nature thanks to non-invasive procedures in the field of vaginoplasty.

How can vaginoplasty improve sex life?

Despite the greater openness and awareness of women, for many of them, vaginoplasty is still an embarrassing or even taboo subject. Problems with the functioning and appearance of intimate organs are a cause for concern and deepening complexes of many women. Loose vagina, overdeveloped vulva lips, urinary stress incontinence, symphysis after the incision of the crutch are common problems, that effectively hinder everyday life, self-acceptance and conducting a satisfying sexual life. However, thanks to vaginoplasty you can get rid of each of these problems.

Revitalization of intimate areas – laser and ultrasound

Intimate places, just like our entire body, are subject to aging processes every day. This is due to a decrease in the production of collagen and estrogen. There is a loss of elasticity within the mucous membrane, as well as a decrease in hydration. At this time appear vaginal dryness, itching or stinging of intimate places. In case of such ailments, aesthetic medicine can offer a fractional laser Mona Lisa Touch. This treatment is recommended for women in menopause, women after childbirth and women struggling with too loose and dry vagina. Its aim is to regenerate, shrink and rejuvenate the vagina. Moreover, it improves the elasticity of vaginal walls, provides better vaginal tension and hydration, and eliminates the problem of urinary stress incontinence.

Mona Lisa Touch treatment gives very good results, is safe, non-invasive, painless, doesn’t require a period of convalescence and usually lasts 15 – 20 minutes. The Mona Lisa Touch laser beam produces a high temperature, which causes the collagen fibers to shrink and stimulate the vagina to self-heal.  

Effects of the Mona Lisa laser treatment:

 • restores the proper vaginal pH
 • shrinks the vagina and regenerates it
 • improves the elasticity of vaginal walls
 • increases the level of moisturization and tension of vaginal walls
 • improves the quality of sexual life by reducing vaginal dryness
 • stops complaints related to urinary stress incontinence

HIFU ultrasounds

If you suffer from urinary stress incontinence and too loose vagina, a birth or several births behind you and you are not satisfied with sex, HIFU ultrasound can be the solution to your problems. HIFU (high-intensity focused ultrasound) treatment consists in directing a concentrated beam of high intensity ultrasounds to the treatment place. They act on connective tissue and muscle tissue, regenerating it and stimulating it to be more active. Thanks to this, the vagina shrinks and rejuvenates, and the periurethral tissues regenerate, in this way, the problem of urinary incontinence is eliminated. You don’t need to wait long for the effects, they are visible after the first treatment.

HIFU ultrasound treatment is:

 • absolutely safe
 • painless
 • non-invasive
 • doesn’t damage the vaginal mucosa
 • doesn’t cause bleeding
 • doesn’t require anesthesia
 • it lasts approximately 20 minutes

Extending of G-spot with hyaluronic acid

G-spot is a place of feminine delight. It is felt as a small node on the front wall of the vagina, and its stimulation brings women to orgasm. Sometimes, for physiological reasons, the G-spot is smaller, untraceable. Then the woman may not achieve sexual satisfaction, which in turn leads to frustration, withdrawal, lowering the mood, worse wellbeing. Augmentation, or enlargement of the G-spot, is designed to enhance and firm the G-spot by application of a preparation prepared on the basis of hyaluronic acid. Thanks to this treatment, one of the most sensitive places of the female body increases, and its finding and lack of orgasm are no longer a problem.

G-spot increasing – effects of the treatment:

 • exposing and firming the G-spot
 • increasing sexual sensations
 • ease of achieving vaginal orgasm

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*