Mity na temat ginekologii estetycznej / Myths about vaginoplasty

O ginekologii estetycznej mówi się coraz więcej, rośnie także liczba kobiet, które korzystają z możliwości, jakie daje. Niestety, wraz ze wzrostem popularności ginekologii estetycznej pojawia się coraz więcej mitów z nią związanych. Dziś rozprawiam się z tymi najbardziej popularnymi.

The English version below.

MIT 1: Ginekologia estetyczna to nowość

Wydawać by się mogło, że zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej to nowość i właśnie dlatego wzbudzają wiele emocji. Prawda jest zupełnie inna. Zabiegi w Polsce są wykonywane od ponad dwudziestu lat (na świecie o wiele dłużej), natomiast coraz częściej mówi się o nich głośno, również w mediach (i bardzo dobrze!). Jeśli bez wstydu i ze swobodą będziemy mówić o problemach intymnych oraz tych związanych z seksem, ginekologia estetyczna stanie się jeszcze bardziej popularna, a to znaczy, że będzie w stanie pomóc jeszcze większej liczbie kobiet.

MIT 2: Zabiegi ginekologii estetycznej są bolesne

Laser, ultradźwięki czy wstrzykiwanie kwasu hialuronowego mogą brzmieć groźnie, natomiast takie nie są. Zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej są bezpieczne i nie wiążą się z cierpieniem, bo przecież nie o to chodzi. W większości są wykonywane w znieczuleniu miejscowym, głównie dla komfortu psychicznego pacjentki. Po niektórych zabiegach może wystąpić lekkie opuchnięcie lub zaczerwienienie, jest to jak najbardziej naturalna reakcja naszego organizmu i zupełnie nie powinna nas martwić. 

Ważne! Zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej warto wykonywać tylko i wyłącznie u doświadczonych lekarzy.

MIT 3: Rekonwalescencja wymaga dużo czasu 

Po większości zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej możesz wrócić do domu niemal od razu (tego samego dnia), ponieważ nie wymagają hospitalizacji. To niewątpliwa zaleta tego typu zabiegów. Czasem okres rekonwalescencji wydłuża się do kilku dni, ale zupełnie nie wpływa na komfort życia kobiety.

Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że po wykonaniu zabiegu, moje pacjentki przez co najmniej kilka dni pozostają w ścisłym kontakcie ze mną. Na bieżąco informują mnie o swoim samopoczuciu i stanie zdrowia. Wszystko po to, by maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pacjentki.

MIT 4: Narządy płciowe kobiet nie starzeją się

Często myśląc o „starzeniu się” mamy na myśli nowe zmarszczki czy utratę jędrności skóry. Tymczasem wraz z upływem czasu oraz zmianami hormonalnymi sprężystość tracą także tkanki w okolicach intymnych oraz mięśnie miednicy. Naturalnym, choć często nieakceptowalnym przez kobiety, jest również wiotczenie skóry okolic intymnych czy wysuszenie śluzówki pochwy. Tak jak całe nasze ciało, tak i okolice intymne „czują upływ czasu”. 

MIT 5: Zabiegi ginekologii estetycznej są fanaberią kobiet 

Niestety wciąż panuje przekonanie, że ginekologia estetyczna to chwilowa zachcianka lub kaprys kobiety. To nieprawda. Rosnąca popularność ginekologii estetycznej jest odpowiedzią na problemy kobiet i chęć ich rozwiązywania. Dzięki zabiegom ginekologii estetycznej panie pozbywają się kompleksów i dają sobie szansę na lepszy komfort życia, nie tylko seksualnego. Często też zabiegi ginekologii estetycznej mają podłoże zdrowotne, mogą np. zniwelować objawy wysiłkowego nietrzymania moczu czy nawracających infekcji intymnych spowodowanych suchością pochwy. 

MIT 6: Kobiety korzystają z ginekologii estetycznej tylko po to, by podobać się mężczyznom

Czy naprawdę my, kobiety, jesteśmy podporządkowane swoim partnerom? Szczerze w to wątpię i mocno wspieram kobiety w ich dążeniu do niezależności, również w kwestii podejmowanych przez nie decyzji dotyczących ich ciała i zdrowia. Żyjemy w czasach, w których kobiety są coraz bardziej świadomie i niezależne, dlatego nie każda kobieca decyzja jest podyktowana zdaniem partnera. Same dbamy o swoje zdrowie i harmonię wewnętrzną i dotyczy to także korzystania z zabiegów ginekologii estetycznej.

MIT 7: Młode kobiety nie muszą korzystać z ginekologii estetycznej

Zabiegi ginekologii estetycznej są dla kobiet w każdym wieku. Z suchą pochwą, wysiłkowym nietrzymaniem moczu, przerośniętymi wargami sromowymi lub ich asymetrią czy też brakiem satysfakcji z seksu może spotkać się zarówno dwudziesto- jak i pięćdziesięciolatka. Kobiece przypadłości i problemy intymne nie są w żadnym wypadku uzależnione od wieku. 

MIT 8: Zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej są uzależniające

Niektóre zabiegi ginekologii estetycznej dają w pełni trwałe efekty, inne warto powtórzyć po 2-3 latach, by zachować zadowalające zmiany. Ciężko mówić o uzależnieniu, mając w perspektywie tak długi okres czasu.

——————————

The subject of vaginoplasty is spoken about more and more, and the number of women, who make use of the opportunities it offers, is still growing. Unfortunately, as the popularity of vaginoplasty increases, appear more and more myths connected with it. Today I deal with the most popular ones.

MYTH 1: Vaginoplasty is a novelty

It would seem that vaginoplasty treatments are new and that is why they arouse a lot of emotions. The truth is completely different. Treatments in Poland have been performed for over twenty years (in the world much longer), but more and more often they are spoken about loudly, also in the media (and it means it’s all right!). If without shame and freedom we will talk about intimate problems and those related to sex, aestetic medicine will become even more popular, which means that it will be able to help even more women.

MYTH 2: Vaginoplasty treatments are painful

Lasers, ultrasounds or hyaluronic acid injections can sound dangerous, but they aren’t. Treatments in the field of aesthetic medicine are safe and not associated with suffering, because it is not about that. Most of them are performed under local anaesthesia, mainly for the patient’s mental comfort. After some treatments may occur slight swelling or redness, it is the most natural reaction of our body and shouldn’t worry us at all.

Important! Treatments in the field of aesthetic medicine should be performed only and exclusively by experienced doctors.

MYTH 3: Convalescence requires a lot of time

After most vaginoplasty treatments you can return home almost immediately (the same day), because they don’t require hospitalization. This is an undoubted advantage of this type of treatment. Sometimes the period of convalescence extends to a few days, but doesn’t affect the comfort of life of a woman.

It is worth mentioning here, that after the treatment, my patients stay in close contact with me for at least a few days. They keep me informed about their well-being and health. All this to maximize the safety and comfort of the patient.

MYTH 4: Sexual organs of women don’t age

Often when we think about „ageing” we mean new wrinkles or loss of skin firmness. However, with the passage of time and hormonal changes, elasticity looses also tissues in intimate places and pelvic muscles. Natural, but often unacceptable for women, is also flaccid skin of intimate places or vaginal mucosa drying. Just like our whole body, intimate areas „feel the passage of time”.

MYTH 5: Treatments of aesthetic gynaecology are a female caprice

Unfortunately, there is still a belief that vaginoplasty is a momentary caprice of a woman. This is not true. The growing popularity of aesthetic medicine is the answer to women’s problems and the desire to solve them. Thanks to aesthetic medicine, women get rid of complexes and give themselves a chance for a better quality of life, not only sexual. Often, aesthetic medicine treatments are also health-related, they can, for example, eliminate the symptoms of urinary stress incontinence or recurring intimate infections caused by vaginal dryness.

MYTH 6: Women use aesthetic medicine only to please men.

Are we women really subordinate to our partners? I sincerely doubt that and support women in their efforts for independence, including in their decisions about their body and health. We live in times when women are becoming more and more aware and independent, so not every woman’s decision is dictated by her partner’s opinion. We take care of our own health and internal harmony and this also applies to the use of aesthetic medicine treatments.

MYTH 7: Young women don’t need to use vaginoplasty

Aesthetic medicine treatments are for women of all ages. Dry vagina, urinary stress incontinence, overdeveloped vulvar lips, their asymmetry or lack of satisfaction with sex may be met by both the 20-year-old and the 50-year-old women. Female ailments and intimate problems are in no way dependent on age.

MYTH 8: Treatments in the field of vaginoplasty are addictive

Some treatments of aesthetic medicine give fully durable effects, others are worth repeating after 2-3 years to maintain satisfactory changes. It is difficult to talk about addiction, having in perspective such a long period of time.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*