O mnie / About me

Dr n. med. Barbara Blicharczyk jest specjalistką z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii estetycznej.
MD Barbara Blicharczyk is a specialist in gynaecology, obstetrics and vaginoplasty.


Ginekolog Barbara Blicharczyk

The English version below.

Dr n. med. Barbara Blicharczyk jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom i tytuł lekarza medycyny uzyskała w 1990 roku. Trzy lata później ukończyła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii I stopnia, a w 1998 roku zdobyła tytuł specjalisty II stopnia w tej dziedzinie. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych zgłębiając zagadnienia dotyczące schorzeń piersi.

Doktor Blicharczyk jest specjalistką z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii estetycznej. Specjalizuje się w profilaktyce, diagnostyce i terapii schorzeń narządów rodnych kobiet. Jest prekursorką laseroterapii w ginekologii estetycznej. Od wielu lat z powodzeniem wykonuje zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej z wykorzystaniem systemu lasera frakcyjnego (laser Mona Lisa Touch) oraz ultradźwięków HIFU. Odbyła szereg kursów z zakresu wykorzystania komórek macierzystych zarówno w ginekologii estetycznej, jak i przy zabiegach powiększania piersi.

Zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej wykonywane przez doktor Blicharczyk:

* laserowa rewitalizacja pochwy
* obkurczanie pochwy
* labioplastyka laserowa
* modelowanie (wypełnianie i rewitalizacja) warg sromowych kwasem hialuronowym
* powiększanie punktu G kwasem hialuronowym
* laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
* usuwanie rozstępów pociążowych
* redukcja blizn i zapobieganie bliznowcom po cięciach cesarskich
* plastyka tylna krocza


Jako ambitny specjalista doktor Barbara Blicharczyk nieustannie rozwija swoje umiejętności. Ukończyła wiele kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie m.in. diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu, diagnostyki dopplerowskiej w położnictwie i ginekologii czy profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Posiada również certyfikaty potwierdzające jej wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania procedur ginekologii estetycznej. Swoją wiedzę wciąż aktualizuje uczestnicząc w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.

Kompetencje, doświadczenie, duża wiedza oraz szeroki zakres usług, w których specjalizuje się doktor Blicharczyk, pozwalają jej na świadczenie opieki ginekologicznej na najwyższym poziomie.

Dr n. med. Barbara Blicharczyk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Pracując z kobietami podkreśla, że chce im pomóc oferując nie tylko nowoczesne zabiegi medyczne, ale także wsparcie psychiczne podczas zabiegów mających na celu podniesienie ich komfortu życia oraz własnej samooceny.


MD Barbara Blicharczyk is a graduate of the Medical Academy in Poznań. She received her diploma and the title of a medical doctor in 1990. Three years later she graduated from the specialization in obstetrics and gynaecology of the first degree, and in 1998 she gained the title of a second degree specialist in this field. In 2001 she obtained the title of Doctor of Medicine, exploring issues related to breast diseases.

Doctor Blicharczyk is a specialist in gynaecology, obstetrics and vaginoplasty. She specializes in prevention, diagnostics and therapy of women’s reproductive organs diseases. She is a precursor of laser therapy in vaginoplasty. For many years she has been successfully performing treatments in the field of vaginoplasty using fractional laser system (Mona Lisa Touch laser) and HIFU ultrasounds. She has completed a number of courses in the use of stem cells, both in vaginoplasty and breast enlargement treatments.

Treatments in the field of vaginoplasty performed by doctor Blicharczyk:

  • vaginal laser revitalization
  • vaginal shrinkage
  • laser labioplasty
  • modelling (filling and revitalization) of the labia with hyaluronic acid
  • increasing the G-spot with hyaluronic acid
  • laser treatment of urinary stress incontinence
  • removal of stretch marks after pregnancy
  • reduction of scars and prevention of scarring after Caesarean sections
  • perineoplasty

As an ambitious specialist, doctor Barbara Blicharczyk is constantly developing her skills. She completed many courses and specialist trainings in the field of ultrasound diagnostics of foetal defects, Doppler diagnostics in obstetrics and gynaecology, prophylaxis and early detection of cervical cancer. She also holds certificates confirming her knowledge and practical skills in performing vaginoplasty treatments. She constantly updates her knowledge by participating in numerous conferences and scientific symposia.

Her competence, experience, great knowledge and a wide range of services, which doctor Blicharczyk specializes in, allow her to provide gynaecological care at the highest level.

Doctor Barbara Blicharczyk is a member of the Polish Gynaecological Society and the Polish Society of Vaginoplasty and Reconstructive Gynaecology. Working with women, she emphasizes that she wants to help them by offering not only modern medical treatments, but also psychological support during treatments aimed at improving their quality of life and self-esteem.

Comments are closed.